item2 item2a item2d item2c item2b item2b1

 

Manuele Therapie met toevoeging van Energie

 

 

U bent waarschijnlijk op aanraden van vrienden gekomen, maar zij hebben misschien niet kunnen uitleggen wat er precies bij hen gebeurd is, hoe ze behandeld zijn of hoe deze therapie werkt.

Het is de bedoeling van deze uitleg U iets minder verrast te doen zijn over dť methode die in deze praktijk wordt uitgeoefend. Deze methode, hoewel zuiver persoonlijk, is afgeleid van de theorieŽn van de schedelostťopathie (beenderenleer) en de chinese acupunctuur; maar het is noch het ťťn noch het ander, want er is geen wervelkolom manipulatie, noch naald.

De "Rousselot' techniek lijkt op een manuele massage, maar heeft aIs doel, net zoals de twee praktijken waaruit zij voorkomt, niet alleen het effekt van de ziekte uit tť schakelen, maar vooral zijn oorzaak. Zij heeft haar uitwerking op het onevenwichtig~ energie niveau dat het lichaam en psyche van de mens doordringt. Deze energieŽn hebben een zekere oorsprong, maar rusten op een hypothese. Het zou langdradig en onnodig zijn om het in deze verhandeling ter sprake te brengen.

Deze energieŽn echter; kunnen, te meer door een onevenwichtigheid in aanleg, beÔnvloed worden en in botsing komen met onnatuurlijke kunstmatige blokkeringen die de mens in de loop van zijn leven heeft verkregen. Op het lichamelijke plan door een gewrichts stoornis, een ingewands of schedel stoornis of ook, op het psychische niveau door emotionele schokken. Vanaf dat moment van botsing camoufleren zich in de loop der jaren de blokkeringen door compenserende ziekten te laten verschijnen, die in feite vaak de ware reden van uw komst hier zijn.

De "behandeling" bestaat uit drie fasen:

- de compenserende ziekte opheffen wat aanvankelijk een verergering van de symptomen teweeg brengt.

- de traumatische, primaire ziekte opheffen die de aangeboren problemen van het individu oproept.

- de geboorte fase behandelen om een herhaling te voorkomen.

Men moet goed begrijpen dat deze techniek op geen enkele wijze te vergelijken valt met de overwogen handelingen van een praktiserend arts die de ziekten die uw lichaam uit zijn evenwicht brengen moet diagnosteren. Onze doelstelling is de blokkeringen uit te schakelen die uw lichaam sinds vele jaren verhinderen zijn afweer te gebruiken. u moet u bewust zijn dat u zelf uw behandeling gaat realiseren en dat alle onaangename reacties die volgen, hetzij fysiek hetzij psychisch, uit het onderste van uw bewustzijn komen; het bewustzijn dat deze reacties misschien al sinds uw geboorte verdraagt en dat steeds een geforceerde dus vermoeiende aanmaak van antistress en anti ontstekings substanties inwerking stelt.

 

Deze therapie is niet in de ware zin van het woord een "geneeskunde" en daarom moeten er geen wonderen of resultaten verwacht worden in ziekten aIs: erfelijkheids ziekten, ernstige degeneratie van het beenderen of weefselstelsel, virus of parasitaire~ ziekten of ziekten van puur psychische aard.

Er is echter geen leeftijdsgrens maar de behandeling van zuigelingen is weI eenvoudiger dan van de enkele honderdjarige.

 

Enige Bijzonderheden

 

Tegengesteld aan de theorie, bewijst de praktijk vaak dat het niet altijd voldoende is om het fysieke of psychische trauma te doen verdwijnen, waarna zich een fysieke onevenwichtigheid heeft ontwikkeld zoals pijn of stijfheid, of psychisch, agressiviteit, angsten of depressie - de problemen waarvoor men kwam uit te schakelen.

Het chronische karakter van de .symptomen die volgen op een trauma vooral als dit licht is laten zich niet anders duiden dan dat zij zich onverwacht manifesteren op een reeds afgezwakt of gepredisponeerd gebied:

- afgezwakt aIs de patiŽnt al zo vroeg trauma 's ondergaan heeft dat hij ze vergeten is, bevalling of voorgebooltelijk leven inbegrepen.

- gepredisponeerd aIs de patiŽnt familiekwalen heeft geŽrfd wat ook de graad van afstamming mag zijn.

Het is dus dit gebied dat, als men de ziekte definitief een halt wil toebrengen, moet behandelen en niet tijdelijk sussen, of erger; dat zich een vervanging door een andere pathologie manifesteelt.

Men moet weten dat een psychisch trauma vaak fysieke moeilijkheden met zich meebrengt (psychosomatische pathologie) want de uitputting van de antistress klieren (schildklier en bijnieren) laat op den duur sporen na op de fysieke regeling. Paradoxaal genoeg kan een fysiek trauma psychische moeilijkheden voortbrengen - langer of korter, naarmate, bijvoorbeeld wanneer onder andere de gewrichten, waardoor zenuwen lopen die in verband staan met de klieren, worden aangetast.

De techniek van deze praktijk heeft als roI, niet alleen de aangetaste lichaamsde len weer in hun functie te herstellen (de roI van de chirurg of chiropractiker) maar te zoeken naar de oorspronkelijke oorzaak, "de oorzaak van de oorzaak" zoals Hippocrates reeds zei, en op een adequate manier het zenuwstelsel te stimuleren zodat het lichaam zelf zijn genezing bewerkstelligt.

Van bezoek tot bezoek moet het grofste energie plan (meest recente symptomen) naar het meest subtiele energieplan (geboorte fase) worden opgevoerd. ledere zitting neemt iets van de onevenwichtige energie mee, dringt het terug en doet een verschijnen teweegbrengen van de oudste symptomen, dus een regressie uit het verleden.

 

Hoe dichter de patiŽnt nu bij de origine komt van zijn problemen, hoe meer zijn meest recente Ťn oude .symptomen zich vergroten. Vanaf het moment dat de aanvankelijke aandoening zich voordoet en zich terug trekt, verkrijgt de patiŽnt een evenwicht dat hij misschien nooit heeft gekend Hetgeen met zich meebrengt, dat, afgezien van het ophouden van zijn moeilijkheden, een algehele regeneratie plaatsvindt met aIs consequentie een psychische rust en een maximaal fysiek rendement (strijd tegen bacteriŽn, vermoeidheid, digestie, beoefening van sport enz.)

De vraag die iedereen bezig houdt is hoe het mogelijk is dat zonder naald, zonder medicijnen en zonder elektrische apparaatuur een dergelijk effect kan worden verkregen.Dat slechts een zacht strijken langs de huid zo 'n fenomeen kan ontketenen.

ln tegenstelling tot de klassieke medische opvattingen en de uitzonderings gevallen van structurele degradatatie daargelaten die later beschouwd zullen worden, zijn het fysieke lichaam en het bewustzijn niets anders dan het projectie scherm van de onbewuste herinnering van het individu zoals een projectie scherm van de televisie na ontcijfering de beelden van de videoband door de video recorder projecteert.

Dus, de chirurgie herstelt alle beschadigingen van bloedsomloop en zenuwstelsel, de medicamenten omwikkelen de gebreken van de magnetische band of de slijtage var, het projectiescherm en de energie toevoegende technieken houden zich bezig met de afstelling van het geluid, het beeld en de kleur alsook het afstellen van de frequenties van de tuners.

Daar men zich ook niet verwondert dat men een programma of een afstelling kan regelen door een druk op een knop, dan moet men zich niet verbazen dat men een fysisch-chemisch evenwicht kan wijzigen door een zacht aanroeren of strijken op bepaalde plaatsen van het lichaam. Sommigen zullen het begrijpen aIs ik beweer dat men er zelfs een afstandsbediening voor kan gebruiken.

Degene die energie toevoegt houdt zich bezig met de informatie die uitgezonden wordt op het magnetisch veld van het individu (gereflecteerd door zijn onbewuste herinnering). Deze informatie analyseert hij dankzij een bepaalde vorm met behulp var zijn eigen magnetisch veld.

Zo is het mogelijk de werkloze zones (knopen), altijd veroorzakers van ziekten,op te sporen,. deze werkeloze zones geven n.l. geen informatie magnetisch of elektrisch meer door waardoor zij ook buiten de natuurlijke weerstand van het lichaam vallen. AIs de knoop is gevonden, dan is het voldoende om deze magnetisch te stimuleren, steeds volgens een bepaalde methode, om een opname uit het bewustzijn te verkrijgen die op zijn beurt de afweermechanismen die zich reeds jaren geleden hadden moeten manifesteren meeneemt, Vandaar de onaangename reacties die er gedurende enkele dagen op volgen met verergering van de symptomen.

Als het lichaam van de patiŽnt het gesignaleerde probleem heeft uitgeschakeld gaat het gebied dat bestond voor het trauma zich duidelijk tonen, de oude symptomen wakker roepend en het is vaak nodig om de behandeling te herhalen als het lichaam (van de patiŽnt het initiatief zelf niet neemt).

Zonder In details te treden moet men weten dat ieder spoor van een fysiek of psychisch trauma vanaf het moment dat het lichaam zich zijn aanwezigheid nooit bewust is geworden een leven lang zichtbaar is wat strookt met de psychoanalytische therapie. Het is zelfs mogelijk om sporen van familiekwalen fysiek of psychisch, soms meer dan twee generaties terug, (astma of eczeem bijvoorbeeld) op te sporť uit te schakelen. Ongeacht de lijn van afstamming, reageert het lichaam zoals bijvoorbeeld dot van uw grootvader van moeders kant had moeten reageren.

Tenslotte is het van belang te weten dat iedere onherroepelijke verandering va structuur (van het lichaam) zoals ernstige breuken of verdraaiingen, slechte verzorging, LSD, enz...) deze vorm van behandeling remt en het zou dan ook nutteloos zijn n dan twee bezoeken te maken ais er geen reacties of veranderingen optreden. Hetzelfde geldt voor het nemen van medicijnen zoals corticoÔdes (cortisone), hypnotiques (temesta, rohypnol, halcion), drugs (hťroÔne, cocaÔne, tabak, alcohol) dezen verdrie- of verviervoudigen het nodige aantal bezoeken. (normaal 3 of 4 maai maximum) Het vermogen van het centrale bewustzijn is dan overschreden door de fysieke en bewustzijns behoeften veroorzaakt door gewenning.

Om nog maar eens het voorafgaande voorbeeld te nemen het beeldscherm va televisie is met zo 'n dikke stoflaag bedekt dat het niet meer mogelijk is de goede kwaliteit van de instelling te controleren.

 

Contra Indicaties

 

De contra-indicaties van deze onschuldige therapie zijn mogelijk door de intensiteit van de reacties die een verhoging van de bloeddruk en een opleving van oude "riskante" ziekten met zich mee kunnen brengen: daarom hebben deze contra-indicaties bijna allen betrekking op ernstige cardiovasculaire ziekten of hun antecedenten zoals hartinfarct, eenzijdige verlamming, slagader ontsteking, hersenbloeding, ernstige verhoogde bloeddruk, aderontsteking, long- of hersen embolie, thrombose, slagadergezwel-of breuk.

Daarom vraag ik u dit te vermelden want het is te prefereren ook de goedkeuring van de specialist te hebben.

 

Acute Blokkering

 

De acute blokkering of het nu lumbago (spit), torticolis (stijve nek) of de wervelkolom betreft maken een extra vermelding noodzakelijk en weI om twee redenen:

 

-1) De patiŽnt wil graag zo snel mogelijk van zijn pijn af zijn. Dit is niet altijd mogelijk vanwege de tweede reden:

 

-2) De acute blokkering, zelfs aIs hij veroorzaakt is door een ongeluk of een ziekte doet zich altijd voor op een vergiftigd gebied dat wil zeggen vergiftigd door onjuiste voeding (salades, zuur fruit, tomaten) of door slechte functionering van de organen (nieren, pancreas, lever, ingewanden) die op hun beurt weer een mechanisch (wervels), emotioneel, vaccinaal (inentingen) of anesthťsie (algehele anesthťsie gedeeltelijke anesthťsie (lumbaal punctie) en vooral dentaire anesthťsie) als oorsprong hebben.

ln dat geval accumuleren de vrije toxines in de spieren die zich vreselijk samen trekken door verstikking, wat een kantelen van het beendergestel waarop zij ruste1J zich meebrengt. Het oprapen van een pen kan dan voldoende zijn om een letsel ~ bewerkstelligen.

U moet begrijpen dat in dit geval, het tegengaan van de blokkering niet afhangt van het op zijn plaats zetten van de wervels, maar door ontspanning van de spieren die aan het beendergestel trekken en die op hun beurt weer afhankelijk zijn van een remming van de produktie van toxines.

Weest u geduldig want zoiets duurt verscheidene dagen en het effekt van uw bezoek verergert de produktie van toxines, vandaar de noodzaak om weinig te eten en veel te drinken gedurende de volgende dagen, onder vermijding van alle voedsel hierboven genoemd.